Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2013

cieplej
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viabrianmay brianmay
cieplej
0839 a9c1
Reposted frombaconpancakes baconpancakes viapiae piae
cieplej
3418 7438
dreaming
Reposted fromindivisualist indivisualist viawiilczek wiilczek
cieplej
bruce almighty
Reposted fromapatia apatia viabrianmay brianmay
cieplej
0597 6a69 500
Reposted fromKaoru Kaoru viabrianmay brianmay

October 04 2013

cieplej
5010 ec6c 500
Reposted byprairievioletsdzony
cieplej
4908 0864 500
Reposted bylowglowflow lowglowflow
cieplej
9285 7ee0
cieplej
9279 b297 500
cieplej
9277 4cd3
Reposted bynotthesameThisIsWar
cieplej
9276 a195 500
Reposted byfairytalesweetnessmerydocholery
cieplej
9274 7b81
Reposted bymerydocholeryolgushrosewhiffxx

August 31 2013

cieplej
Czysto teoretyczne dreszcze.
— 'Lolita', Nabokov
Reposted fromtengomiedo tengomiedo vianetju netju
cieplej
Czasem już nie ogarniam, to takie trudne
Chciałbym Cię zrozumieć, ale boję się, że już nie umiem
— 3czwarte sukcesu "Nie rozumiem Cię"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianetju netju
cieplej
cieplej
JAK DŁUGO BĘDZIESZ PRZEŻYWAŁA RZECZY, KTÓRE ODESZŁY?
— przestań
Reposted fromte-quiero te-quiero viabrianmay brianmay

August 13 2013

cieplej
cieplej
To było może rok temu. Miałem taki moment podczas koncertu, otworzyłem swoje serce i powiedziałem: "Panie Boże, oddaje ci swoje dłonie, swoje ciało i teraz ty graj. Jestem całkowicie twój". I patrzyłem na te swoje dłonie na klawiaturze, czekając na to, co się zdarzy, i przez dobrych pięć minut nie wydarzyło się nic. I wtedy pomyślałem: "Panie Boże, jesteś naprawdę wspaniałym Bogiem, ale na fortepianie to ty grasz chujowo, więc może na fortepianie to będę grał ja".
— jedyny i niepowtarzalny Leszek Możdżer
Reposted frommadialene madialene vianawylotranemam nawylotranemam
cieplej
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz, "Jak dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vianawylotranemam nawylotranemam
cieplej
Jeśli muszę i wybrać będę mógł jak odejść 
To przecież dobrze, dobrze o tym wiem 
Chciałbym umrzeć przy tobie 
— Myslovitz
Reposted fromsafeway safeway vianawylotranemam nawylotranemam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl